Nytårsbrev 2015

 

Nytårsbrev fra Voel Lokalråd.
Voel Lokalråd har ikke udsendt nyhedsbrev i nogen tid, hvorfor jeg synes, at det var en ide at skrive et nytårsbrev, hvor jeg kort vil fortælle, hvad lokalrådet har været involveret i i 2015.
Byforskønnelsespris. I løbet af 2014 og 2015 besluttede lokalrådet at ville indstifte en byforskønnelsespris. Prisen gives som "påskønnelse overfor borgere, der har gjort en særlig indsats for at forskønne lokalområdet i Voel skoledistrikt. Prisen, der er en mindeplade, kan uddeles for ombygning, nybyggeri, legeplads, grønt område eller andet, der forskønner lokalsamfundet". Der bliver annonceret om forslag til prisen i 2016 på Voel Lokalråds hjemmeside og Facebook.
Lokalrådets sammensætning. Vi har desværre måtte sige farvel til 3 medlemmer af lokalrådet i 2015: Mogens Sørensen, Gitte Johansen og Jeanette Bechmann. Asger Kristensen trådte til som suppleant og efterfølgende tiltrådte Ane Nørgaard Hamilton og Mette Overgaard, således at lokalrådet er fuldtalligt.
Lokalplaner. Vi har i 2015 givet høringssvar til følgende lokalplaner og kommuneplanrevision. Lokalplan 32.007 om ophævelse af lokalplan 5.20 Rekreative arealer ved Resenbrovej. Genbrugsplads Dispensation til lokalplan 32-003 Christiansvej (vandafledning) Dispensation til lokalplan 32-003 Christiansvej (hækbeplantning) Lokalplan 32.005 Margrethesvej. Udvidelse af rammeområde 32-0-04 (Klippen) Tillæg til kommuneplan vedr. Thorupgårdsvej 15.
Rengøringsdag. Der blev afholdt rengøringsdag den 19. april 2015, hvor desværre kun få borgere mødte op for at hjælpe med indsamling af affald i vort distrikt. Der blev derfor heller ikke indsamlet så meget affald som tidligere, men alligevel vil vi gentage indsamlingsdagen igen i 2016.
Voel skoven. I slutningen af april måned blev Voel skoven tilplantet. De fleste træer blev plantet af Hede Danmark, men dagplejen, børnehaven og indskolingsklasserne på Voel skole bidrog også med stor arbejdsindsats i forbindelse med tilplantning af mange træer. Den 20. juni var ca. 100 personer samlet til indvielse af skoven med taler, bål, snobrød og wokmad lavet på udendørs komfur. Skoven, der er indhegnet er samtidig den lokale hundeskov, hvor alle frit kan komme med deres hunde.
Bypedeller. Vi har 2015 fået udnævnt 2 personer (Kim Jensen, Hjaltesvej 14 og Otto Balslev, Toftegårdsvej 17) til at være bypedeller. Deres opgave er at registrere, hvis der er områder, der kunne trænge til en kærlig hånd og derefter rette henvendelse til kommunen eller anden myndighed, som er ansvarlig for området. Konkret kan nævnes, at de rettede henvendelse til kommunen vedr. p-pladsen ved hallen.
Ny genbrugsplads. I 2014 blev der sendt lokalplan til høring vedr. ny genbrugsplads. Denne blev godkendt af kommunen selvom der var indkommet protester. Efter samtaler med nogle af de protesterende anmodede lokalrådet om aktindsigt i hændelsesforløbet. Efter modtagne informationer og samtaler med kommunen, mente lokalrådet ikke at kunne gøre mere, hvorfor sagen blev lukket.
2 minus 1 vej. Lokalrådet har været involveret i etablering af 2 minus 1 vejen på Ll. Amerika. Vi havde repræsentanter med ved indvielsen af vejen, der giver større sikkerhed for cyklister. Indvielsen skete den 31. august 2015.
Borgermøde. Den 4. november blev der afholdt borgermøde i Voel Forsamlingshus. 60-70 personer deltog. Der var indlæg fra Birgit D. Holst, Silkeborg Kommune og Jørgen Møller, Aalborg Universitet. Mødet mundede ud i, at der blev oplistet følgende områder/emner, som borgerne gerne ville have, at der blev arbejdet videre med. Det var følgende: Infrastruktur/trafiksikkerhed (Kim Kjølhede) Byforskønnelse/byrum (Jette Nordsmark og Martin Kruse) Social sammenhængskraft (Ane Nørgaard Hamilton og Mette Overgaard) Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin Kruse) Byudvikling Asger Kristensen og Harry Skydsgaard) Lokalrådet ser gerne, at der bliver en arbejdsgruppe til hvert af emnerne, hvorfor interesserede bedes henvende sig til den/de personer, der står anført i parentes (lokalrådsmedlemmer). Henvendelse kan ske ved at skrive til hjemmesiden/facebook eller direkte kontakt til de enkelte medlemmer. Lokalrådet håber at kunne have orientering fra de enkelte grupper klar til mødet i marts måned.
Læskærme ved busstoppesteder. Vi har tilskrevet kommunen om, at vi ønsker opsat læskærme ved alle busstoppesteder. Endelig svar fra kommunen er endnu ikke modtaget, da der er spørgsmål om opsætning på privat grund m.v.
Skolestruktur. Det helt store emne i efteråret 2015 i Silkeborg Kommune var skolestrukturen. Hertil indsendte lokalrådet også høringssvar, der helt klar var en protest imod det fremsatte forslag. Høringssvaret er tidligere oplyst på hjemmesiden/facebook.
Lejeboliger/byggegrunde. Lokalrådet har igennem de senest år forsøgt at få lejeboliger til byen, men kommunen og boligselskabet har ikke just været samarbejdsvillige. Det er derfor med stor glæde, at vi har konstateret, at privat investor har erhvervet grunden ved Haraldsvej og der vil opføre lejeboliger, som der allerede er stor efterspørgsel på. Desuden har vi med tilfredshed konstateret, at byggegrundene på Margrethesvej bliver udbudt til salg her i foråret 2016. Endelig er der også forsat ledige grunde i den private udstykning på Christiansvej. Der er i 2015 også taget de første skridt i retning af at planlægge den sidste del af området over til Højgårdsvej.
Dette var overskrifterne for lokalrådets arbejde i 2015. Har du spørgsmål/kommentar er du velkommen til at kontakte lokalrådet.
Venlig hilsen og godt nytår til jer alle. Harry Skydsgaard Voel Lokalråd

Nytårsbrev fra Voel Lokalråd.

Jeg vil kort fortælle, hvad lokalrådet har været involveret i i 2015.

Byforskønnelsespris. I løbet af 2014 og 2015 besluttede lokalrådet at ville indstifte en byforskønnelsespris. Prisen gives som "påskønnelse overfor borgere, der har gjort en særlig indsats for at forskønne lokalområdet i Voel skoledistrikt. Prisen, der er en mindeplade, kan uddeles for ombygning, nybyggeri, legeplads, grønt område eller andet, der forskønner lokalsamfundet". Der bliver annonceret om forslag til prisen i 2016 på Voel Lokalråds hjemmeside og Facebook.

Lokalrådets sammensætning. Vi har desværre måtte sige farvel til 3 medlemmer af lokalrådet i 2015: Mogens Sørensen, Gitte Johansen og Jeanette Bechmann. Asger Kristensen trådte til som suppleant og efterfølgende tiltrådte Ane Nørgaard Hamilton og Mette Overgaard, således at lokalrådet er fuldtalligt.

Lokalplaner. Vi har i 2015 givet høringssvar til følgende lokalplaner og kommuneplanrevision. Lokalplan 32.007 om ophævelse af lokalplan 5.20 Rekreative arealer ved Resenbrovej. Genbrugsplads Dispensation til lokalplan 32-003 Christiansvej (vandafledning) Dispensation til lokalplan 32-003 Christiansvej (hækbeplantning) Lokalplan 32.005 Margrethesvej. Udvidelse af rammeområde 32-0-04 (Klippen) Tillæg til kommuneplan vedr. Thorupgårdsvej 15.

Rengøringsdag. Der blev afholdt rengøringsdag den 19. april 2015, hvor desværre kun få borgere mødte op for at hjælpe med indsamling af affald i vort distrikt. Der blev derfor heller ikke indsamlet så meget affald som tidligere, men alligevel vil vi gentage indsamlingsdagen igen i 2016.

Voel skoven. I slutningen af april måned blev Voel skoven tilplantet. De fleste træer blev plantet af Hede Danmark, men dagplejen, børnehaven og indskolingsklasserne på Voel skole bidrog også med stor arbejdsindsats i forbindelse med tilplantning af mange træer. Den 20. juni var ca. 100 personer samlet til indvielse af skoven med taler, bål, snobrød og wokmad lavet på udendørs komfur. Skoven, der er indhegnet er samtidig den lokale hundeskov, hvor alle frit kan komme med deres hunde.

Bypedeller. Vi har 2015 fået udnævnt 2 personer (Kim Jensen, Hjaltesvej 14 og Otto Balslev, Toftegårdsvej 17) til at være bypedeller. Deres opgave er at registrere, hvis der er områder, der kunne trænge til en kærlig hånd og derefter rette henvendelse til kommunen eller anden myndighed, som er ansvarlig for området. Konkret kan nævnes, at de rettede henvendelse til kommunen vedr. p-pladsen ved hallen.

Ny genbrugsplads. I 2014 blev der sendt lokalplan til høring vedr. ny genbrugsplads. Denne blev godkendt af kommunen selvom der var indkommet protester. Efter samtaler med nogle af de protesterende anmodede lokalrådet om aktindsigt i hændelsesforløbet. Efter modtagne informationer og samtaler med kommunen, mente lokalrådet ikke at kunne gøre mere, hvorfor sagen blev lukket.

2 minus 1 vej. Lokalrådet har været involveret i etablering af 2 minus 1 vejen på Ll. Amerika. Vi havde repræsentanter med ved indvielsen af vejen, der giver større sikkerhed for cyklister. Indvielsen skete den 31. august 2015.

Borgermøde. Den 4. november blev der afholdt borgermøde i Voel Forsamlingshus. 60-70 personer deltog. Der var indlæg fra Birgit D. Holst, Silkeborg Kommune og Jørgen Møller, Aalborg Universitet. Mødet mundede ud i, at der blev oplistet følgende områder/emner, som borgerne gerne ville have, at der blev arbejdet videre med. Det var følgende: Infrastruktur/trafiksikkerhed (Kim Kjølhede) Byforskønnelse/byrum (Jette Nordsmark og Martin Kruse) Social sammenhængskraft (Ane Nørgaard Hamilton og Mette Overgaard) Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin Kruse) Byudvikling Asger Kristensen og Harry Skydsgaard) Lokalrådet ser gerne, at der bliver en arbejdsgruppe til hvert af emnerne, hvorfor interesserede bedes henvende sig til den/de personer, der står anført i parentes (lokalrådsmedlemmer). Henvendelse kan ske ved at skrive til hjemmesiden/facebook eller direkte kontakt til de enkelte medlemmer. Lokalrådet håber at kunne have orientering fra de enkelte grupper klar til mødet i marts måned.

Læskærme ved busstoppesteder. Vi har tilskrevet kommunen om, at vi ønsker opsat læskærme ved alle busstoppesteder. Endelig svar fra kommunen er endnu ikke modtaget, da der er spørgsmål om opsætning på privat grund m.v.

Skolestruktur. Det helt store emne i efteråret 2015 i Silkeborg Kommune var skolestrukturen. Hertil indsendte lokalrådet også høringssvar, der helt klar var en protest imod det fremsatte forslag. Høringssvaret er tidligere oplyst på hjemmesiden/facebook.

Lejeboliger/byggegrunde. Lokalrådet har igennem de senest år forsøgt at få lejeboliger til byen, men kommunen og boligselskabet har ikke just været samarbejdsvillige. Det er derfor med stor glæde, at vi har konstateret, at privat investor har erhvervet grunden ved Haraldsvej og der vil opføre lejeboliger, som der allerede er stor efterspørgsel på. Desuden har vi med tilfredshed konstateret, at byggegrundene på Margrethesvej bliver udbudt til salg her i foråret 2016. Endelig er der også forsat ledige grunde i den private udstykning på Christiansvej. Der er i 2015 også taget de første skridt i retning af at planlægge den sidste del af området over til Højgårdsvej.

Dette var overskrifterne for lokalrådets arbejde i 2015. Har du spørgsmål/kommentar er du velkommen til at kontakte lokalrådet.

Venlig hilsen og godt nytår til jer alle. Harry Skydsgaard Voel Lokalråd