Høringssvar til Silkeborg Kommunes "Forslag til varmeplan 2011-2020"

Voel Lokalråd har set på Silkeborg Kommunes "Forslag til varmeplan 2011-2020" og hilser det politiske ønske om en CO2-neutral varmeforsyning i Silkeborg Kommune i 2030 velkommen.

Endvidere bifalder Voel Lokalråd målet om en varmeforsyning uden fossile brændsler i 2050.

Voel Lokalråd vil dog opfordre til, at der administrativt og politisk arbejdes åbenhjertigt og sagligt på at undersøge muligheden for at etablere andre løsninger i den fremtidige varmeforsyning end en ensidig fokusering på fjernvarme som hovedkilde til opvarmning, og den heraf følgende tvungen tilslutningspligt og forblivelsespligt.

I forbindelse med "Forslag til varmeplan 2011-2020" og det videre arbejde med fremtidens varmeforsyning, ønsker Voel Lokalråd endvidere at påpege ønsket om og nødvendigheden af en tæt dialog mellem administrationen på Rådhuset i Silkeborg og de lokalområder i Silkeborg Kommune, der måtte have ønske om at undersøge mulighederne for alternative økonomisk brugbare løsningsmuligheder. I den forbindelse ikke mindst muligheden for bistand med tekniske og økonomiske udregninger og analyser.

Voel Lokalråd anser dette arbejde for væsentligt i forhold til at skabe de mest optimale løsninger i fremtidens varmeforsyning, der både lever op til visionerne i varmeplanen og lokale ønsker.

I forhold til de skitserede økonomiske betragtninger i "Forslag til varmeplan 2011-2020" http://sektorplaner.silkeborg.dk/dkplan/DKplan.aspx?pageId=928 vil Voel Lokalråd pointere, at den beregnede standardbesparelse for et almindeligt parcelhus naturligvis forudsætter at prisen på fjernvarme ikke stiger på samme måde som det er set med fossile brændsler. Ingen kan dog vide, hvordan fremtidens pris bliver på "fjernvarmebrændsel". Men i en fremtid, hvor der bliver større efterspørgsel på netop fjernvarme, må det formodes, at prisen vil stige. Voel Lokalråd anser derfor ikke disse skitserede tal for særligt relevante.

Voel Lokalråd vil endvidere påpege, at fremtidens affaldsmængde (lokalt, nationalt og globalt) i fremtiden gerne skulle mindskes. Samtidig vil behovet for alternative opvarmningsmodeller (lokalt, nationalt og globalt) sætte øget pres på behovet for brændsler (affald) til fjernvarmeværk. Et faktum, der også bør indgå i den fremtidige planlægning, og viser behovet for på en saglig og konstruktiv måde at undersøge alternativer til den valgte fjernvarme-løsning i "Forslag til varmeplan 2011-2020".

Opfyldelsen af visionerne i Forslag til varmeplan 2011-2020 kræver retvisende analyser af effektiviteten og omkostningen for Silkeborg Kommune som helhed samt skatteyderne/borgerne som husstande. Dette bør inkludere omkostningerne til etablering, afskrivning og vedligehold af infrastruktur samt energi-tab i fordelingsnettet.

Hvis borgerne i Silkeborg Kommune både direkte og indirekte betaler skat og forsyningsafgift for en distribution af varmt vand, så vil alternativer som sol-varme, jordvarme, solenergi, vindenergi mv. ikke kunne svare sig. Dermed vil private initiativer blive udkonkurreret af offentlige. Herudover vil infrastrukturinvesteringer øge den offentlige sektors omfang og kunne få betydelige uhensigtsmæssige konsekvenser for balancen mellem erhvervslivet (skatteyderne) den offentlige sektor.